ABC Gruppledarutbildning

Folkhälsoinstitutet fick 2010 ett uppdrag av regeringen att understödja föräldraskapsstöd som riktar sig till alla föräldrar. ABC påbörjades som ett utvecklingsprojekt inom denna satsning.
Namnet valdes för att betona att det handlar om alla barn och för att tydliggöra barnets perspektiv.
Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. ABC-materialet är också utformat med hänsyn till intervjuer och enkäter om föräldrars önskemål. Föräldrar uppgav i dessa framförallt att de ville utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Många föräldrar vill också ha hjälp med att sålla bland all den information om föräldraskap som finns tillgänglig idag.

I forskningen hittar vi inte svar på vad som passar för ett enskilt fall, men den kan ge information om vad som fungerar bäst för flest.

 

Sedan 2015 har vi, Christer Gulbrandsen Leg. Familjeterapeut och Elio Bussoli Leg. Psykolog haft i uppdrag att implementera ABC-föräldraskapsträffar i en kommuns regi.

Vi har gått ABC-instruktörsutbildning, Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi. Parallellt med att utbilda gruppledare i en kommun, under våren 2017.

Utbildning av ABC-Gruppledare
Sedan våren 2017 och hösten 2017 har vi utbildat 15 stycken ABC-gruppledare inom förskola, skola, resursenhet och öppen förskola. ABC-projektet ingår numera i ett nationellt implementeringsprojekt knutet till Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk Neurovetenskap.

Föräldragrupper
Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Föräldrar får även ta del av aktuell forskning bidra till vidare ny viktig forskning. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halvtimme. Gruppträffarna leds av utbildade
gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

Resultaten från studier visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa. Effekten kvarstod i 12 månader. 97 % av de föräldrar som deltagit i ABC skulle rekommendera andra att gå ABC!

Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är universella föräldrastödsprogram motiverade då de vänder sig till alla föräldrar till skillnad från riktade insatser mot specifika mindre grupper. De är även motiverade utifrån en låg kostnad och ökad hälsorelaterad livskvalitet. Den ger även en minskning av utåtagerande beteende.

 

Länkar:

http://www.allabarnicentrum.se/

http://www.forster.se/kometabc3/