Handledning

Handledning samt utbildning från Christer Gulbrandsen.

Jag har lång erfarenhet av området och har i över 30 år arbetat med att handleda
socialsekreterare, förskole-, skolpersonal, familjebehandlare, samt ge ledningsstöd till rektorer, ledningsgrupper och konsultation till kommunledning. Jag har också hållit utbildningar, bl.a. 2: årig interaktionistisk systemisk utbildning, till förskole-skolpersonal, ABC-gruppledarutbildningar.

Som handledare strävar jag efter att skapa ett handledningsrum där relationen är jämlik och
handledningen är frivillig. Jag kan ge stöd för arbetsgivaren i att sammanfatta och formulera arbetsproblem, så att fokus kan hittas och samsyn skapas. När arbetsproblemet har formulerats och utmynnar i ett handledningsuppdrag blir nästa steg att träffa arbetsgruppen. När jag träffar personalen är det viktigt för mig att vi kan skapa ”tjocka väggar”, så vi kan bygga upp ett rum där vi kan tänka fritt. Jag strävar efter att handledningsutrymmet ges möjlighet att hamna i ett mellanområde, med en djuprelation som berör. Handledningen ska alltså inte ses som en administrativ konferens. Istället är handledningen ett sätt att tillföra organisationen sådan kompetens som ger möjlighet att vidga medarbetarnas professionella kärnkompetens och därmed skapa bättre förutsättningar att nå fastställda mål.

Handledningen skall ge hälsofrämjande effekter på, individ, grupp, och organisationsnivå, samt att
det leder till utveckling för medarbetarna och organisationen. Den påverkar även möjligheterna för kvalitén i arbetet med den målgrupp som verksamheten möter, så som det enskilda barnet, ungdomen, den vuxne och/eller familjen samt organisationen.

Att utifrån psykodynamiskt och systemisk synsätt, utvecklingspsykologi, inlärningspsykologi, kunskaper i relationer och samspel, ge personal en ökad praktisk omsättningsbar kunskap om hur de agerar utifrån sina yrkesroller.

Att tydliggöra gränser och ge deltagare perspektiv på egna och myndigheters olika roller och funktion.

Att ge perspektiv på vad som är möjligt och inte möjligt inom verksamhetens ramar samt hur man på bäst sätt använder de regler som styr verksamheten.