ABC Gruppledarutbildning

Vi är utbildade ABC-instruktörer. Vi har gått ABC-instruktörsutbildning, vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi och utbildar ABC-gruppledare.

Folkhälsoinstitutet fick 2010 ett uppdrag av regeringen att understödja föräldraskapsstöd som riktar sig till alla föräldrar. ABC påbörjades som ett utvecklingsprojekt inom denna satsning.
Namnet valdes för att betona att det handlar om alla barn och för att tydliggöra barnets perspektiv.
Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. ABC-materialet är också utformat med hänsyn till intervjuer och enkäter om föräldrars önskemål. Föräldrar uppgav i dessa framförallt att de ville utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Många föräldrar vill också ha hjälp med att sålla bland all den information om föräldraskap som finns tillgänglig idag.

I forskningen hittar vi inte svar på vad som passar för ett enskilt fall, men den kan ge information om vad som fungerar bäst för flest.

Sedan 2016 tom december 2020 har vi, Christer och Elio haft i uppdrag att implementera ABC-föräldraskapsträffar och utbilda ABC-gruppledare i kommuns regi.

ABC-projektet ingår numera i ett nationellt implementeringsprojekt knutet till Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk Neurovetenskap.

Projekt handlar om

Att sprida föräldrastödsprogrammen Komet och ABC i Sverige (Nationella implementeringsprojektet). I studien jämförs effekterna av programmen beroende på vilken utbildning gruppledarna fått – om de antingen utbildats centralt av Stockholms stad (hur det gick till innan studien startade) eller av instruktörer (utbildade av KI) som arrangerar lokala gruppledarutbildningar. I projektet följs det upp och utvärderas hur kvaliteten och effekten påverkas när programmen sprids på detta sätt.

ABC-Gruppledarutbildning.
Sedan våren 2017 tom våren  2021 har vi utbildat 20 stycken ABC-gruppledare inom förskola, skola, resursenhet och öppen förskola.

• Sammantaget har de hitintills c:a 320 föräldrar som deltagit på samtliga träffar varit mycket nöjda i flera avseenden.
• De kvantitativa utvärderingarna visar på att 97 % skulle rekommendera ABC till andra föräldrar.
• ABC har haft effekt på primära mål dvs – relationen mellan fld och barn har förbättrats. Minskat negativt bemötande hos förälder och ökat positiva förhållningssätt gentemot barn
• Tydligt höga effekter vad gäller föräldrars uppfattning om gruppledare och träffarnas innehåll, Tyresö innehar en topplacering jämfört med övriga delar av landet!
• Ett fortsatt stort intresse av ABC bland kommunens föräldrar!
• Utmaningar – utbilda och hålla kvar gruppledare, dessa bör inom ramen för sin tjänst ha möjlighet att agera ABC-gruppledare
• Nuvarande pandemin situationen har lett till att vi denna termin vt-21 utbildat gruppledarna i att ha digitala föräldramöten då det är stor efterfrågan på föräldraträffar. De digitala föräldraträffarna är på 1,5 tim till skillnad mot 2,5 tim. Detta är något som vi tänker fortsätta med framöver parallellt med att fysiska föräldraträffar ges.

Analys och slutsatser avseende Nationella implementering av föräldraskapsstödet ABC, Samordnardagen KI, den 28 maj 2021.

Resultat: Trainer of treainers / ABC-instruktörer i alla kommuner.
a. Jämförbart med tidigare RCT studien *1
b. Stabilt över implementeringstiden
c. Ingen skillnad i effekt för TOT
d. Individfallen hade ingen starkare påverkan på effekter, ej sämre resultat

*1. Effectiveness of a universal health-promoting parenting program: a randomized waitlist-controlled trial of All Children in Focus Författare: Malin Ulfsdotter, Pia Enebrink and Lene Lindberg

Föräldragrupper
Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Föräldrar får även ta del av aktuell forskning bidra till vidare ny viktig forskning. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halvtimme. Gruppträffarna leds av utbildade
gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

Resultaten från studier visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa. Effekten kvarstod i 12 månader. 97 % av de föräldrar som deltagit i ABC skulle rekommendera andra att gå ABC!

Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är universella föräldrastödsprogram motiverade då de vänder sig till alla föräldrar till skillnad från riktade insatser mot specifika mindre grupper. De är även motiverade utifrån en låg kostnad och ökad hälsorelaterad livskvalitet. Den ger även en minskning av utåtagerande beteende.

Länkar:

http://www.allabarnicentrum.se/

http://www.Ipsykologi.se